WooCommerce Custom Product Tabs Lite is inactive. This plugin requires WooCommerce 2.5.5 or newer. Please install WooCommerce version 2.5.5 or newer »

Regulamin | Mondrianista

Regulamin

Definicje

Administrator – Jadwiga Janik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Link do Dialogu Jadwiga Janik z siedzibą w Warszawie, 00-140 Warszawa, al. Solidarności 115 lok. 2, NIP 725 192 50 70, REGON 142639195;

Serwis Mondrianista – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.mondrianista.com, zajmujący się pośredniczeniem i wsparciem realizacji działań komunikacyjnych, promocyjnych i marketingowych klientów Serwisu Mondrianista w mediach elektronicznych i tradycyjnych, poprzez:

 1. możliwość pobierania przez Użytkownika drogą elektroniczną materiałów fotograficznych, tekstowych, wideo i audio z zasobów Administratora;
 2. możliwość składania wniosków o wypożyczanie prezentowanych w serwisie produktów do sesji zdjęciowych, realizacji filmowych oraz teatralnych i innych celów każdorazowo ustalanych z Administratorem na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

Produkt materiały fotograficzne, tekstowe, zapisy wideo i audio umieszczone w Serwisie Mondrianista, będące przedmiotem pobrania przez Użytkownika, jak również produkty, będące przedmiotem zgłoszenia woli wypożyczenia przez Użytkownika.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, będąca przedstawicielem mediów, stylistów, blogerów, lub innych instytucji prowadzących działalność wydawniczą i/lub propagującą prace twórców mody i design, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis Mondrianista.

Klient Serwisu projektant, designer, którego produkt, umieszczony jest w Serwisie Mondrianista, na podstawie umowy zawartej z Administratorem.

Zasady korzystania z Serwisu Mondrianista

 1. Dostęp do Produktów Serwisu Mondrianista zastrzeżony jest dla Użytkowników i jest bezpłatny.
 2. Dostęp do Produktów oparty jest na udzielanym Użytkownikowi przez Administratora upoważnieniu i uzależniony jest od wprowadzenia do systemu informatycznego ustalonej przez Użytkownika nazwy identyfikującej Użytkownika (adres e-mail) oraz stworzonego również przez niego hasła dostępu.
 3. W celu uzyskania pełnego dostępu do zasobów oferowanych przez Serwis Mondrianista (informacje tekstowe, materiały foto i video),  wymagane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza, zawierającego dane obowiązkowe (adres e-mail, hasło) oraz opcjonalne (dane osobowe, numer telefonu, zajmowane stanowisko, pocztowy adres do korespondencji). Rejestracja umożliwi użytkownikowi pobieranie zdjęć, a także ułatwi kontakt przy realizacji określonych działań promujących Klientów Serwisu Mondrianista.
 4. Każdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Mondrianista ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Otrzymane przez Użytkownika hasło dostępu, umożliwiające pełen dostęp do zasobów oferowanych przez Serwis Mondrianista może być wykorzystywane tylko przez Użytkownika, który dokonał rejestracji, z wyłączeniem osób trzecich. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, chronione hasłem dostępu, które nie może być przekazywane osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim (każdej innej osobie, niż Użytkownik).
 6. W przypadku podejrzenia o wykorzystywaniu hasła dostępu przez osoby nieupoważnione Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora Serwisu Mondrianiasta, wnosząc o zablokowanie hasła.
 7. Administrator ma prawo zablokowania dostępu do Serwisu Mondrianista bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, w sytuacji powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości korzystania przez Użytkownika z hasła dostępu, w szczególności w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeglądaniem lub korzystaniem z zawartości Serwisu Mondrianista.
 8. Administrator ma prawo do weryfikacji  charakteru działalności Użytkownika oraz celu i przeznaczenia pobieranych Produktów, zwłaszcza w zakresie: rodzaju, nakładu oraz zasięgu ich publikacji. W tym celu Administrator ma prawo zobowiązać drogą mailową Użytkownika do udzielenia stosownych informacji w tym zakresie, a w razie nieudzielenia żądanych informacji, Administrator ma prawo do usunięcia Użytkownika z Serwisu Mondrianista.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia możliwości rejestracji w Serwisie Mondrianista z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych, a także z innej ważnej przyczyny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy i Klienci Serwisu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu Mondrianista.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuści się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnej względem Serwisu).
 11. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu Mondrianista i/lub dla innych Użytkowników.
 13. Wykorzystywanie zawartych w Serwisie Mondrianista Produktów oraz treści nie będących przedmiotem Serwisu Mondrianista podlegają obowiązującym przepisom prawa autorskiego, przepisom prawa własności przemysłowej, kodeksu cywilnego oraz przepisom prawa karnego, przewidującym odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie przysługujących Administratorowi lub osobom trzecim praw wyłącznych lub innych dóbr chronionych prawem. Administrator ma prawo dochodzić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie całości lub fragmentów Serwisu Mondrianista, takich jak: teksty, zdjęcia, grafika, materiały wideo i audio, koncepcja plastyczna, sposób ułożenia treści oraz innych dóbr będących przedmiotem ochrony, przewidzianej prawem polskim oraz międzynarodowym, w tym – znaków towarowych, wzorów przemysłowych.
 14. O ile Strony nie postanowiły inaczej albo nie jest to niezgodne z właściwościami lub charakterem praw do Produktów udostępnianych w Serwisie Mondrianista, zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Produktów oraz wypożyczonych Produktów określa niniejszy Regulamin.
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie Mondrianista oraz usuwania błędów, usterek, zarówno w treści Serwisu Mondrianista, jak i jego funkcjonowaniu.
 16. Administrator dokłada wszelkich starań dla zapewnienia wysokiej jakości redakcji i obsługi Serwisu Mondrianista. Ewentualne roszczenia Użytkowników lub osób trzecich wynikające z powyższych błędów, usterek lub zmian Serwisu Mondrianista są wyłączone.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów zapisu lub odczytu danych dotyczącego pobierania Produktów oraz wszelkich awarii sprzętu lub utraty danych, w szczególności tych, które spowodowane są brakiem odpowiednich zabezpieczeń przed powszechnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z sieci informatycznych, a wynikających np. z wadliwej konfiguracji sprzętu lub wadliwego oprogramowania Użytkownika.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w przesyłaniu danych.
 19. Usługi świadczone w ramach Serwisu Mondrianista są usługami opartymi na dostępie warunkowym i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1068).

Zasady wypożyczeń

Zasady wypożyczeń produktów prezentowanych na zdjęciach opublikowanych w Serwisie Mondrianista do sesji zdjęciowych, realizacji filmowych i teatralnych oraz innych użyć, zmierzających do promocji  Klientów Serwisu:

A.   Zasady ogólne:

 1. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia w wypożyczeniach Materiałów prezentowanych w Serwisie Mondrianista, na podstawie umów zawieranych z Klientami Serwisu, których Produkty prezentowane są w Serwisie Mondrianista.
 2. Produkty promowane w Serwisie Mondrianista mogą być wypożyczane do celów komunikacyjnych i promocyjnych poszczególnych twórców zrzeszonych w Serwisie Mondrianista i ich projektów, ale nie mogą być wykorzystywane do celów reklamowych, bez uprzedniej zgody Administratora.
 3. Wypożyczeń projektów można dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną specjalnego formularza umieszczonego w Serwisie Mondrianista i zawierającego najważniejsze informacje dotyczące podmiotu wypożyczającego, celu wypożyczenia, miejsca i terminu realizacji sesji oraz informacji dotyczącej zasad zwrotu wypożyczonych produktów.
 4. Formularz wypożyczenia produktu do sesji zdjęciowej należy wysłać najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem produkcji sesji, bądź innego wydarzenia zadeklarowanego przez Użytkownika w formularzu.
 5. Serwis Mondrianista zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika wnioskującego o wypożyczenie Produktu o jego przyjęciu, akceptacji lub jej braku oraz statusie realizacji w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku, na wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu adres mailowy.

B.    Dostawa i zwrot:

 1. Za dostawę wypożyczonych do sesji projektów na adres wskazany w formularzu wypożyczenia, odpowiada Klient Serwisu Mondrianista. Dostawa będzie realizowana osobiście przez Klienta Serwisu, którego Produkt jest przedmiotem wypożyczenia, bądź poprzez firmę kurierską, której koszt pokrywa nadawca, chyba że strony postanowią inaczej. Szczegółowy sposób dostawy będzie każdorazowo wskazany Użytkownikowi w odpowiedzi na zgłoszenie wypożyczenia.
 2. Za zwrot wypożyczonych produktów odpowiada Użytkownik wypożyczający produkt. Produkty wypożyczone do sesji winny być zwrócone na adres podany przez Administratora Serwisu Mondrianista najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od terminu realizacji sesji, bądź innego wydarzenia zadeklarowanego przez Użytkownika podanego w formularzu, chyba, że strony ustalą inaczej.

C.   Odpowiedzialność:

 1. Użytkownik wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonych produktów w stanie nie pogorszonym. Wszelkie koszty związane z naprawą zniszczeń lub konieczną konserwacją projektów pokrywa Użytkownik wypożyczający Produkt. W razie zniszczenia Produktu, Użytkownik wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty równoważnej cenie detalicznej produktu, chyba że strony ustalą inaczej. Nie wyklucza to dochodzenia przez Klienta Serwisu odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym przy zaistnieniu szkody przewyższającej cenę detaliczną produktu.
 2. Za jakąkolwiek szkodę związaną z brakiem terminowego dostarczenia Użytkownikowi Produktu przez Klienta Serwisu Mondrianista, odpowiedzialność ponosi Klient Serwisu.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi wszelkich technicznych informacji umożliwiających pobranie Produktu zawartego w Serwisie Mondrianista i innych oferowanych w danym momencie narzędzi informatycznych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klientów Serwisu i Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów Serwisu i Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych niezgodnie z celem działania Serwisu Mondrianista.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów zamieszczonych w Serwisie Mondrianista, prawdziwość i rzetelność ich opisu (z wyłączeniem sytuacji, w których autorem opisów lub zdjęć jest Administrator) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Klientów Serwisu i Użytkowników zobowiązań. Administrator, w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Produktów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane do wypożyczenia Produkty oraz za wszelkie roszczenia związane z wypożyczonymi Produktami, również te dotyczące plagiatów, czy niezgodności Produktów z opisem.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie oraz treści przekazywane i/lub publikowane przez Klientów Serwisu i Użytkowników, z wyłączeniem tych, których Administrator jest autorem. Treści umieszczane przez Klientów Serwisu i Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 8. Administrator prowadzi weryfikację wszystkich Produktów umieszczonych w Serwisie Mondrianista, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Produkt nie może zostać przywrócony w Serwisie Mondrianista bez zgody Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu Mondrianista.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej, w tym w szczególności praw ochronnych do znaków, przez Klientów Serwisu Mondrianista i Użytkowników Serwisu Mondrianista.
 11. Administrator dokładając wszelkich starań, zapewnia możliwie najwyższą jakość funkcjonowania Serwisu Mondrianista, dbając o to by funkcjonował on sposób możliwie nieprzerwalny.
 12. Na dostępność Serwisu Mondrianista mogą wpłynąć zaplanowane przerwy techniczne, o których Klient Serwisu został poinformowany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem oraz przerwy techniczne niezależne od Administratora, w tym w szczególności awarie serwerów, łączy oraz innej infrastruktury, którą Administrator nie zarządza.
 13. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za utracone przez Klienta Serwisu lub Użytkownika korzyści zostaje wyłączona.
 14. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie odpowiada natomiast za utracone przez Klienta Serwisu lub Użytkownika korzyści, chyba że przepis prawa powszechnego stanowi inaczej.
 15. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności Serwisu Mondrianista. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej Administratora

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich związana z Serwisem Mondrianista (nie dotyczy to Produktów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu Mondrinista do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.
 2. Serwis Mondrianista lub poszczególne jego elementy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.). Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu Mondrianista, w tym za pomocą narzędzi internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu Mondrianista bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Użycie przez Klienta Serwisu lub Użytkownika oznaczenia „MONDRIANISTA.COM” w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.
 5. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Klientów Serwisu Mondrianista i Użytkowników na adres Serwisu Mondrianista, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Administrator oświadcza, że Klient Serwisu, przekazując Administratorowi jakiekolwiek treści mające charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęć i opisów Produktów, przeniósł na Administratora prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:
  a.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarza, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; techniką analogową, na wszelkich nośnikach, w tym cyfrowych i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej;
  b.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono zgodnie z pkt b powyżej – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy albo usług lub produktów oznaczonych utworem; w tym odpłatnie lub nieodpłatnie, bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network);
  c.  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a-b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network), w technologii cyfrowej, w technologii analogowej;
  d.  korzystanie z utworu w sposób określony pod pkt a-c w szczególności w ramach materiałów reklamowych, marketingowych, informacyjnych oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży lub udostępnienia do korzystania, poprzez ich oznaczenie utworem, w tym oznaczenie kampanii promocyjnych i reklamy;
  e.  korzystanie z utworu w sposób określony w pkt a-d w szczególności jako części publikacji, ilustracji do tekstów, ozdobnika, elementu strony internetowej, w dowolnej części lub w całości, konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami;
  f.  korzystanie z utworu w sposób określony w pkt a-f w szczególności do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie usług udostępniania strony internetowej, transferowania plików, korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach dyskusyjnych, rozmów tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatorów internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepów internetowych, aukcji internetowych, gier on-line.
 7. Klient Serwisu wyraził zgodę na poinformowanie przez Administratora o informacjach wskazanych w pkt 6, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami Regulaminu oraz łączącej go z Administratorem umowy.
 8. Przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w pkt 6 następuje bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.
 9. Administrator ma prawo przenosić prawa autorskie majątkowe do utworów Klientów Serwisu na Użytkowników, w tym udzielać im licencji do korzystania z praw do utworu, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 6.
 10. Udzielona licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Klienta Serwisu z korzystania z usług Serwisu Mondrianista lub po usunięciu z Serwisu Mondrianista przez Administratora.
 11. Klient Serwisu upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo, terytorialnie i ilościowo korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Klienta Serwisu do Serwisu Mondrianista materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.).

Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie Regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik zgłosi brak akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności konta i/lub zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu Mondrianista. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

Spory

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.